ಜಾತಿವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎನ್ನಬಹುದೇ? [Can the story of the caste system be called a theory?]

Vijayavani

author

Balagangadhara S.N.

presenter

Rajaram Hegde

section

column

place

Bangalore

publisher

VRL Press

date

2013-02-04

language

Kannada

linkdownload file

back to search result