ಪಾಪಯೊನಿ ಎಂಬುದು ಎನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? [What does Paapa Yoni refer to?]

Hosadiganta

author

Rajaram Hegde

date

2015-11-24

language

Kannada

download file

back to search result