ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆಯನೇರಲರಿಯದೆ: ವಚನಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕರ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಾಚೆಗೆ [Anthology of articles on Vachana

editor

Shanmukha A.

editor

Rajaram Hegde

volume

1

place

Sirsi

publisher

Nilume

date

2015-08-01

number of pages

456

language

Kannada

download file

back to search result